UWAGA! Podane na stronie ceny, szczególnie sprzętu specjalistycznego, są zależne od kursów walut!
Mimo naszych starań, ceny mogą być nieaktualne. Dlatego też, przed realizacją zawsze potwierdzamy złożone zamówienie. Jest o tym mowa w
regulaminie.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Aktualności » Likwidacja barier w komunikowaniu się

Zasady i wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi w 2015r.

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 2. Dofinansowaniu podlegają w pierwszej kolejności wnioski osób legitymujących się orzeczeniem do 16 r.ż. oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 3. W II połowie roku, w zależności od ilości posiadanych środków dofinansowania mogą być przyznawane dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności lekkim stopniem.
 4. Na korzyść wnioskodawcy przemawiać będzie fakt samodzielnego zamieszkiwania lub zamieszkiwania z inną osobą niepełnosprawną.
 5. Wyklucza się dofinansowanie do: telefonów komórkowych, iphonów i ipodów.
 6. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania jako 80% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż ustalono poniżej.
 7. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przewiduje się możliwość dofinansowania do komputera w wysokości 1200 zł (80% z 1 500 zł), w szczególności dla następujących grup osób niepełnosprawnych:
  • dzieci do 16 r.ż. realizujących przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny (głównie z indywidualnym tokiem nauczania), u których stwierdzono wadę mowy, słuchu, wzroku, schorzenia narządu ruchu, poruszających się na wózku inwalidzkim, u których wykazano konieczność stałej i długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, u których występuje ograniczona możliwość kontaktów społecznych z uwagi na specyfikę orzeczenia lub też miejsca zamieszkania,
  • osób powyżej 16 r.ż., u których stwierdzono bariery w komunikowaniu się i korzystanie z komputera uzasadnione jest powodami wymienionymi w pkt. 1) lub innymi nie wymienionymi powyżej, uwarunkowanymi jednak niepełnosprawnością lub specyfiką miejsca zamieszkania.
 8. Katalog przedmiotów oraz maksymalne kwoty dofinansowania do likwidacji poszczególnych barier w komunikowaniu się obejmuje, w szczególności:
 9. programy ułatwiające komunikowanie się 800 zł (80% z 1 000 zł),
 10. tablet wraz z programami ułatwiającymi komunikowanie się 2 000 zł (80% z 2 500 zł),
 11. programy udźwiękawiające do komputera 2 400 zł (80% z 3 000 zł),
 12. programy powiększające do komputera 1 920 zł (80% z 2 400 zł),
 13. telefon głośnomówiący do 400 zł (80% z 500 zł),
 14. wzmacniacz do aparatu telefonicznego do 480 zł (80% z 600 zł),
 15. program udźwiękawiający do telefonu 800 zł (80% z 1000 zł),
 16. aparat telefoniczny z sygnalizacją świetlną 240 zł (80% z 300 zł),
 17. faks do 280 zł (80% z 350 zł),
 18. dzwonek do drzwi z sygnalizacją świetlną 480 zł(80% z 600 zł),
 19. pętlę induktofoniczną do 4 400 zł (80% z 5 500 zł),
 20. maszynę brajlowską (do 80% po analizie wyceny),
 21. czujnik płaczu dziecka 160 zł (80% z 200 zł).
 22. W związku z niewspółmiernymi do zgłaszanych potrzeb środkami dofinansowywania będą przyznawane osobom, które dotychczas nie otrzymały środków PFRON na zakup tego samego sprzętu.
 23. Decyzją Dyrektora Ośrodka podyktowaną wysokością limitu środków na likwidację barier w trakcie roku mogą zostać wstrzymane dofinansowania na przedmioty uprzednio dofinansowywane.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 

Źródło: www.mopr.lublin.pl